Tuesday, January 17, 2012

श्री स्वस्थानी ब्रत कथा

Like me on Facebook

श्री स्वस्थानी ब्रतकथा 
*******************************************
बुवा आमालाई बिदेशमा नै बोलाउनुभयको छ र उहाहरुले स्वस्थानी भन्न ए बाबु भनेर हैरान नाउनुभयको  छ भने अब तपाईंलाई सजिलो भयको छ! यहाँबाट recorded audio बजाइदिनुस् अनी तपाईं मज्जाले आफ्नो काम गर्नुस् 
*******************************************
श्री स्वस्थानी ब्रत कथा (अध्याय- १)

श्री स्वस्थानी ब्रत कथा (अध्याय- २)

श्री स्वस्थानी ब्रत कथा (अध्याय- ३)

श्री स्वस्थानी ब्रत कथा (अध्याय- ४)

श्री स्वस्थानी ब्रत कथा (अध्याय- ५) 

श्री स्वस्थानी ब्रत कथा (अध्याय- ६)

श्री स्वस्थानी ब्रत कथा (अध्याय- ७  )


श्री स्वस्थानी ब्रत कथा (अध्याय- ८  )


श्री स्वस्थानी ब्रत कथा (अध्याय- ९)

श्री स्वस्थानी ब्रत कथा (अध्याय- १०)

श्री स्वस्थानी ब्रत कथा (अध्याय- ११)

श्री स्वस्थानी ब्रत कथा (अध्याय- १२)

श्री स्वस्थानी ब्रत कथा (अध्याय- १३)

श्री स्वस्थानी ब्रत कथा (अध्याय- १४)


श्री स्वस्थानी ब्रत कथा (अध्याय- १५)

श्री स्वस्थानी ब्रत कथा (अध्याय- १६)


श्री स्वस्थानी ब्रत कथा (अध्याय- १७)

श्री स्वस्थानी ब्रत कथा (अध्याय- १८)

श्री स्वस्थानी ब्रत कथा (अध्याय- १९)

श्री स्वस्थानी ब्रत कथा (अध्याय- २०)

श्री स्वस्थानी ब्रत कथा (अध्याय- २१)

श्री स्वस्थानी ब्रत कथा (अध्याय- २२)

श्री स्वस्थानी ब्रत कथा (अध्याय- २३)


श्री स्वस्थानी ब्रत कथा (अध्याय- २४)

श्री स्वस्थानी ब्रत कथा (अध्याय- २५)

श्री स्वस्थानी ब्रत कथा (अध्याय- २६)

श्री स्वस्थानी ब्रत कथा (अध्याय- २७)

श्री स्वस्थानी ब्रत कथा (अध्याय- २८)

श्री स्वस्थानी ब्रत कथा (अध्याय- २९)

श्री स्वस्थानी ब्रत कथा (अध्याय- ३०)

श्री स्वस्थानी ब्रत कथा (अध्याय- ३१)No comments:

Post a Comment